Skip to main content

Trình soạn thảo

Tích hợp bộ xử lý ngôn ngữ để highlight cú pháp và hỗ trợ các ngôn ngữ và API của Tini Framework như TXML, SJS, JS API. Đồng thời, tính năng autocomplete giúp việc tiếp cận với Tini Framework trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm

Trình giả lập

Xem ngay mô phỏng của ứng dụng ngay trong quá trình phát triển giúp để bạn có thể viết code và sửa lỗi nhanh hơn.

Tìm hiểu thêm

Quản lý dự án

Bản thân Tini Studio đã tích hợp sẵn với các công cụ khác như NPM và Git giúp bạn quản lý các thư viện và code tốt hơn.

Tìm hiểu thêm