Skip to main content

Các vấn đề thường gặp

Các lỗi có thể gặp với iOS

RuntimeError - [Xcodeproj] Unknown object version (56)

  • Mô tả: Lỗi conflict version của CocoaPods với Xcode phiên bản mới
  • Giải pháp: Chỉnh sửa Project Format thành Xcode 13.0 - compatible

Các lỗi có thể gặp với Android

Duplicate class androidx.lifecycle.ViewModelLazy

  • Mô tả: Lỗi conflict thư viện androidx có trong Tini App SDK với dự án của bạn
  • Giải pháp: Thêm exclude group: "androidx.lifecycle" vào implementation Tini App SDK

Build release bị crash app

  • App có sử dụng proguard để minify khi release thì thực hiện thêm đoạn cấu hình sau vào proguard-rules.pro
  • -keep public class vn.tiki.tiniappsdk.** { public *;}
  • -keep public class com.tiniworker.** { public *;}