Skip to main content

Tích hợp SDK trên Android

Requirements

TiniAppSDK là SDK cho android để biến 1 android app thành super app. SDK cung cấp các tính năng:

 • Mở 1 Tiniapp bất kì
 • Cấu hình deeplink/app link để mở TiniApp

TiniAppSDK có thể tích hợp vào các ứng dụng Android với các điều kiện

 • Android 5 (SDK 21) trở lên

Sau bước đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông tin

 • partner_code: là một chuỗi duy nhất gắn với từng Super App
 • client_id: là một UUID gắn liền với Super App

partner_codeclient_id phải sử dụng cùng cặp với nhau, các Tini App sẽ không mở được nếu bạn truyền sai partner_codeclient_id.

Ngoài ra, cặp key partner_codeclient_id chỉ có thể sử dụng với các app bundle id mà bạn đã đăng ký. Nếu sử dụng cặp key này trên một app bundle id chưa được đăng ký, các Tini App cũng không thể mở được.

Integration Steps

1. Thêm TiniAppSDK dependency vào build.gradle

 • Thêm jitpack.io vào build.gradle hoặc settings.gradle ở rootProject
allprojects {
repositories {
// ...
maven { url "https://jitpack.io" }
// ...
}
}
 • Thêm android.enableJetifier vào gradle.properties ở rootProject
# ...
android.enableJetifier=true
# ...
 • Thêm dependencies vào build.gradle trong app
dependencies {
// ...
implementation 'com.facebook.conceal:conceal:1.1.3@aar'
implementation 'com.github.tikivn:tiniapp-sdk-android:v1.3.9'
}

2. Các quyền truy cập mà SDK sử dụng

Khi sử dụng các jsapi truy cập tới các dữ liêụ riêng tư, SDK cần sự cho phép của người dùng. Do đó các quyền dưới đây đã được thêm vào SDK

QuyềnTypeJSAPI sử dụng
android.permission.CAMERACameramy.chooseImage, my.chooseVideo, my.scan
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGEStoragemy.chooseImage, my.chooseVideo, my.scan, my.getStorage, my.uploadFile
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGEStoragemy.saveImage, my.saveFile, my.setStorage, my.downloadFile
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATIONLocationmy.getLocation
android.permission.RECORD_AUDIOMicrophonemy.chooseVideo, my.scan
android.permission.WRITE_CONTACTS"Contactmy.addContact
android.permission.READ_CONTACTSContactmy.getContact
android.permission.READ_PROFILEContactmy.getContact

3. Khởi tạo SDK

TiniAppSDK trước khi sử dụng, cần gọi phương thức sdkInit một lần duy nhất để khởi tạo SDK. hostId là ID của ứng dụng lấy từ trang TiniConsole. Ví dụ, Có thể đặt hàm sdkInit ở onCreate của Application

public class MainApplication extends Application {
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
TiniAppConfiguration.Builder tiniAppConfigBuilder = new TiniAppConfiguration.Builder();
tiniAppConfigBuilder.setClientId("76e643c9-5239-444f-a3e0-c777fd0cec09");
tiniAppConfigBuilder.setPartnerCode("app-demo");
tiniAppConfigBuilder.setEnv(TiniAppConfiguration.TiniSDKEnv.PROD);
tiniAppConfigBuilder.registerTiniAppCallback(new TiniAppInterface() {
@Override
public void closeApp(Activity activity) {
activity.finish();
}

@Override
public void getUserInfo(TiniAppCallback<Bundle> callback) {
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("name", "Test user");
bundle.putString("email", "Test user");
callback.onSuccess(bundle);
}

@Override
public void openPayment(String transactionId, double amount, TiniAppCallback<Bundle> callback) {
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("transactionId", transactionId);
callback.onSuccess(bundle);
}
});
TiniAppSDK.sdkInit(this.getApplicationContext(), tiniAppConfigBuilder.build());
}
}

4. Mở 1 miniapp

Để mở 1 miniapp, chúng ta có thể dùng cách sau:

TiniAppSDK.getInstance().openMiniApp(this, "vn.tiki.vip", null, null);
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("code_order", "111111");
bundle.putString("status", "false");
bundle.putString("order_id", "111111");

TiniAppSDK.getInstance().openMiniApp(this, "vn.tiki.vip", "pages/home/index", bundle);

trong đó:

 • context: Required. Context của activity hiện tại
 • appId: Required. Id của tiniapp cần mở
 • pagePath: Optional. Đường dẫn của page cần mở ví dụ pages/home/index
 • params: Optional. Các tham số cần truyền thêm. Các tham số này sẽ nhận ở lifecycle onLaunch của App hoặc onLoad của page
 • Deeplink cho tiniapp bắt buộc sẽ có định dạng: scheme://apps/appId/pagePath?params. Ví dụ: tikivn://apps/vn.tiki.vip
 • Sử dụng method TiniAppSDK.extractLink(url) để lấy thông tin appId, pagePath, params và sử dụng method openMiniApp để mở Tiniapp tương ứng
TiniAppLinkInfo linkInfo = TiniAppSDK.extractLink(deeplink);

TiniAppLinkInfo

 • appId: App Id
 • pagePath: Page path nếu có
 • params: Params nếu có

6. Cài đặt delegate của TiniAppSDK

TiniAppSDK cung cấp 3 hàm delegate bạn cần implement trong Super App của mình. Bạn cần set delegate cho class được implement

tiniAppConfigBuilder.registerTiniAppCallback(new TiniAppInterface() {
@Override
public void closeApp(Activity activity) {
activity.finish();
}

@Override
public void getUserInfo(TiniAppCallback<Bundle> callback) {
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("name", "Test user");
bundle.putString("email", "Test user");
callback.onSuccess(bundle);
}

@Override
public void openPayment(String transactionId, double amount, TiniAppCallback<Bundle> callback) {
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("transactionId", transactionId);
callback.onSuccess(bundle);
}
});

6.1. Tích hợp đăng ký đăng nhập

Khi một Tini App cần lấy thông tin tài khoản đang đăng nhập từ Super App, TiniAppSDK sẽ gọi tới hàm implement getUserInfo

Bạn có thể cài đặt implementation này như sau

tiniAppConfigBuilder.registerTiniAppCallback(new TiniAppInterface() {
@Override
public void getUserInfo(TiniAppCallback<Bundle> callback) {
Bundle bundle = new Bundle()
bundle.putString("name", "Test user")
bundle.putString("email", "test@gmail.com")
bundle.putString("phone", "1234")
callback?.onSuccess(bundle)
}
});

6.2. Tích hợp thanh toán

Khi một Tini App cần thanh toán một đơn hàng, TiniAppSDK sẽ gọi tới hàm implement openPayment

Bạn có thể implement như sau.

tiniAppConfigBuilder.registerTiniAppCallback(new TiniAppInterface() {
@Override
public void openPayment(String transactionId, double amount, TiniAppCallback<Bundle> callback) {
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("transactionId", transactionId);

// Trường hợp thanh toán thành công
// và thực hiện thông báo lại cho TiniApp SDK thì thực hiện đoạn code sau:
callback.onSuccess(bundle);

// Trường hợp thanh toán thất bại
// và thực hiện thông báo lại cho TiniApp SDK thì thực hiện đoạn code sau:
callback.onError("{\"action\":\"goto_home\",\"msg_err\":\"Something's wrong\"}");
}
});

6.3. Đóng toàn bộ Tini App

tiniAppConfigBuilder.registerTiniAppCallback(new TiniAppInterface() {
@Override
public void closeApp(Activity activity) {
activity.finish();
}
});

Ứng dụng tích hợp mẫu

Bạn có thể xem một ứng dụng Android mẫu đã được tích hợp tại địa chỉ Link

API Interface

1. TiniAppSDK

Methoddescription
openMiniApp()Mở 1 tiniapp bất kì
sdkInit()Cấu hình cho TiniAppSDK
extractLink()Lấy thông tin app từ deeplink

2. TiniAppSDKConfiguration

Để tạo sdk configuration, ta sử dụng Builder

Methoddescription
setEnv()Chỉ định môi trường test UAT hoặc Production
setPartnerCodePartner Code từ TiniConsole
setClientIdClient ID từ TiniConsole
registerTiniAppCallbackImplement các phương thức mà TiniApp cần