Skip to main content

Tích hợp Thanh Toán ở Backend cho app TikiVIP

1. Điều kiện

Để có thể tích hợp với Backend của Tini App, sau khi đăng ký tài khoản tích hợp, bạn cần sử dụng cặp key api_keyapi_secret.

Chú ý rằng cặp key này cần gắn với cặp partner_codeclient_id bạn đã sử dụng khi tích hợp ở client. Việc sử dụng sai các key sẽ dẫn tới dữ liệu sai và tích hợp bị sai.

Mọi request gọi tới backend của Tiki đều cần phải có signature. Chi tiết việc tính signature được mô tả trong tài liệu tính signature

2. Luồng tích hợp thanh toán

image

Để tích hợp thanh toán, Partner cần thực hiện các bước sau (số thứ tự của các bước được tính mô tả trên sơ đồ luồng ở trên):

  • Bước 2: Cài đặt hàm Delegate trên ứng dụng Android / iOS của bạn. Chi tiết xem tại phần cài đặt cho AndroidiOS

  • Bước 4: Cài đặt một webhook IPN để gọi sang backend của Tiki. Mục đích của IPN này nhằm báo cho Backend của Tiki biết giao dịch đã được thực hiện thành công, chi tiết xem tại IPN

Trong trường hợp đối tác gọi tới IPN của Tiki mà bị lỗi, đối tác nên retry gọi lại IPN này ít nhất 3 lần. Sau 3 lần gọi, đối tác cũng có thể gọi API để kiểm tra trạng thái đơn giao dịch

  • Bước 12: Cài đặt API để nhận về request hoàn tiền của Tiki. Trong trường hợp cần hoàn tiền, Tiki Backend sẽ gửi tới backend của đối tác chi tiết hoàn tiền cho từng giao dịch

3. Luồng đối soát

Chi tiết của luồng đối soát sẽ được bàn bạn cụ thể với từng đối tác, tạm thời ở đây chúng tôi mô tả một luồng chuẩn về đối soát theo định dạng giao dịch của Tiki.

Luồng đối soát

image

3.1. Chi tiết file đối soát

File đối soát của đối tác là một file CSV trong đó cần có chứa các trường

tên trườngý nghĩa
tiki_transaction_idid giao dịch do Tiki gửi cho đối tác
transaction_idid giao dịch của đối tác
transaction_amountsố tiền của giao dịch
statustrạng thái của giao dịch
created_atngày tạo giao dịch
updated_atngày cập nhật của giao dịch