Skip to main content

Tạo Tini App của bạn

Một khi đã chính thức trở thành Nhà phát triển Tini App, bạn được quyền tạo mới ứng dụng, bắt đầu quá trình phát triển. Truy cập vào Tini Console và tiến hành những bước sau:

1. Tạo tiện ích mới

Bấm nút Tạo tiện ích mới tại góc phải trên.

app management empty

2. Chọn loại tiện ích

Chọn loại tiện ích - Ứng dụng hay Trò chơi - mà bạn muốn tạo trong popup Tạo tiện ích mới nằm bên phải.

Choose type of app

3. Khai báo thông tin cho tiện ích / trò chơi

Tên tiện ích / Tên trò chơi: tối đa 20 ký tự.

App ID: định danh duy nhất của ứng dụng. Nó có dạng chuỗi tối đa 30 ký tự, chấp nhận chữ cái thường (a-z), chữ số (0-9) và dấu gạch chân (underscore _ ). Đặc biệt App ID phải chứa ít nhất 2 phân đoạn phân cách nhau bằng dấu chấm (dot .); mỗi phân đoạn phải bắt đầu bằng chữ cái.

Ví dụ:

example.miniapp → Hợp lệ

com.example.movingservice → Hợp lệ

com.example.billing_app01 → Hợp lệ

marketingsubprogram → Bất hợp lệ, vì chỉ chứa 1 phận đoạn

com.example.HOTEL-booking → Bất hợp lệ, vì chứa chữ cái hoa lẫn dấu gạch nối

com.example.7travel → Bất hợp lệ, vì chữ số đứng đầu phân đoạn

Khai báo thông tin tiện ích xong, nhấn nút Hoàn tất để kết thúc.

fill app info

3. Cài đặt tài khoản

  • Cấp quyền cho các thành viên tham gia phát triển ứng dụng (Xem thêm Quản lý thành viên )
  • Thiết lập phương thức thanh toán và vận chuyển.