Skip to main content

Kiểu dữ liệu

SJS hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau:

 • string
 • boolean
 • number
 • object
 • function
 • array
 • date
 • regex

Xác định kiểu dữ liệu

SJS cung cấp hai cách để xác định kiểu dữ liệu: constructor và typeof.

Contructor

const number = 10;
console.log(number.constructor); // "Number"
const string = "str";
console.log(string.constructor); // "String"
const boolean = true;
console.log(boolean.constructor); // "Boolean"
const object = {};
console.log(object.constructor); // "Object"
const func = function(){};
console.log(func.constructor); // "Function"
const array = [];
console.log(array.constructor); // "Array"
const date = getDate();
console.log(date.constructor); // "Date"
const regex = getRegExp();
console.log(regex.constructor); // "RegExp"

typeof

const num = 100;
const bool = false;
const obj = {};
const func = function(){};
const array = [];
const date = getDate();
const regex = getRegExp();
console.log(typeof num); // 'number'
console.log(typeof bool); // 'boolean'
console.log(typeof obj); // 'object'
console.log(typeof func); // 'function'
console.log(typeof array); // 'object'
console.log(typeof date); // 'object'
console.log(typeof regex); // 'object'
console.log(typeof undefined); // 'undefined'
console.log(typeof null); // 'object'

string

Cú pháp

const a = 'hello';
const str = `${a} world`;

Thuộc tính

 • constructor:giá trị là "String"。
 • length

Phương thức

number

Cú pháp

const num = 10;
const PI = 3.141592653589793;

Thuộc tính

 • constructor: Giá trị là Number

Phương thức

boolean

Cú pháp

Chỉ có 2 giá trị true hoặc false

const a = true;

Thuộc tính

 • constructor: Giá trị là Boolean

Phương thức

object

Cú pháp

var o = {}; tạo ra 1 object rỗng
// Gán giá trị cho object
o = {
'str': "str",
constVar: 2,
val: {},
};
console.log(1 === o['string']);
console.log(2 === o.constVar);

o['string']++;
o['string'] += 10;
o.constVar++;
o.constVar += 10;

console.log(12 === o['string']);
console.log(13 === o.constVar);

ES6 syntax

let a = 2;
o = {
a,
b() {},
};
const { a, b, c: d, e = 'default'} = {a: 1, b: 2, c: 3};
const {a, ...other} = {a: 1, b: 2, c: 3};
const f = {...others};

Thuộc tính

 • constructor: Giá trị là Object

Phương thức

function

Cú pháp

// Cách 1: khai báo function
function a (x) {
return x;
}
// Cách 2: dùng function expression gán vào 1 biến
var b = function (x) {
return x;
};
// Cách 3: arrow function
const double = x => x * 2;
function f(x = 2){} // tham số hàm mặc định
function g({name: n = 'xiaoming', ...other} = {}) {} // destructure params
function h([a, b] = []) {} // destructure params
// Anonymous function
var c = function (x) {
return function () { return x;}
};
var d = c(25);
console.log(25 === d());

Từ khoá arguments có thể sử dụng trong function

var a = function(){
console.log(2 === arguments.length);
console.log(1 === arguments[0]);
console.log(2 === arguments[1]);
};
a(1,2);

Output

true
true
true

Thuộc tính

 • constructor: Giá trị là Function.
 • length: Trả về số lượng tham số chính thức của hàm.

Phương thức

 • toString: giá trị là [function Function]

array

Cú pháp

var a = [];   // tạo mảng rỗng
a = [5,"5",{},function(){}]; // Các phần tử mảng có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau
const [b, , c, d = 5] = [1,2,3]; // Destructure mảng và set giá trị mặc định
const [e, ...other] = [1,2,3]; // Destructure mảng
const f = [...other]; // Destructure mảng

Thuộc tính

 • constructor: Giá trị là Array
 • length: Số phần tử trong mảng.

Phương thức

date

Cú pháp

Để tạo ra 1 date object, bạn phải sử dụng hàm getDate(). Tham số giống như hàm new Date()

getDate()
getDate(milliseconds)
getDate(datestring)
getDate(year, month[, date[, hours[, minutes[, seconds[, milliseconds]]]]])

Thuộc tính

 • constructor: giá trị là Date

Phương thức

Ví dụ

let date = getDate(); 
date = getDate(1500000000000);
date = getDate('2016-6-29');)
date = getDate(2017, 6, 14, 10, 40, 0, 0);

regex

Cú pháp

Để tạo ra 1 regex object, bạn phải sử dụng hàm getRegExp(). Tham số giống như hàm new Date()

getRegExp(pattern[, flags])

Thuộc tính

 • constructor: giá trị là Date
 • global
 • ignoreCase
 • lastIndex
 • multiline
 • source

Phương thức

Ví dụ

var reg = getRegExp("name", "img");
console.log("name" === reg.source);
console.log(true === reg.global);
console.log(true === reg.ignoreCase);
console.log(true === reg.multiline);