Skip to main content

Custom header

Giống với Javascript, có thể chú thích bằng cách format /* */ hoặc //

// page.sjs
// Chú thích 1 dòng
/*
Chú thích
nhiều dòng
*/
let h = 'hello';
const w = ' world';