Skip to main content

view

Thẻ view là một container component dùng để chứa các component khác, có chức năng tự với thẻ div trong HTML.

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
hiddenbooleanfalseẨn đi hay hiển thị thẻ view.
classstringnullcustom class cho thẻ view
stylestringnullcustom style cho thẻ view
animationobject{}Dùng để điều khiển animation của thẻ view. Xem thêm my.createAnimation
onTapEventSự kiện được kích hoạt khi người dùng tap vào vùng hiển thị của thẻ view.
onTouchStartEventSự kiện được kích hoạt khi người dùng touch vào vùng hiển thị của thẻ view.
onTouchMoveEventSự kiện được kích hoạt khi người dùng di chuyển ngón tay trên màn hình sau hành động touch.
onTouchEndEventSự kiện được kích hoạt khi người dùng rút ngón tay ra khỏi màn hình.
onTouchCancelEventSự kiện được kích hoạt khi touch bị gián đoạn; ví dụ có cuộc gọi hoặc popup hiển thị.
onLongTapEventSự kiện được kích hoạt khi người tap vào vùng hiển thị của thẻ view và giữ lâu hơn 500ms.
onTransitionEndEventSự kiện được kích hoạt khi hoàn thành một CSS Transition.
onAnimationStartEventSự kiện được kích hoạt khi bắt đầu một CSS Animation.
onAnimationEndEventSự kiện được kích hoạt khi kết thúc một CSS Animation.
onAnimationIterationEventSự kiện được kích hoạt mỗi lần kết thúc một vòng lặp CSS Animation.

Sample Code

index.txml
<view class="container">
<view><button>A button</button></view>
<view><text>A text</text></view>
</view>
.container {
min-height: 100%;
background-color: red;
padding: 16px;
}