Skip to main content

game-view

game-view là một container component, được tối ưu hoá cho việc chạy các HTML5 game, hay còn biết đến với cái tên rút gọn H5 game, trong Tini App.

Lưu ý
  • Nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về phát hành game của các đối tác trên nền tảng Tini App, game-view đã được xây dựng từ web-view như một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, game-view sẽ sớm đổi thành native.
  • Mỗi page của Tini App chỉ có thể chứa một game-view duy nhất và nó mặc nhiên chiếm trọn màn hình.
  • Khi hoạt động, game-view sẽ tự động load tập tin index.html trong thư mục public.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

<script>
my.navigateTo({ url: 'pages/user-info/index' });
my.postMessage('ping');
my.getUserInfo({
success: function (userInfo) {
alert(JSON.stringify(userInfo));
}
})
my.getSystemInfo({
success: function (result) {
alert('getSystemInfo' + JSON.stringify(result));
}
});
</script>

Danh sách các API có thể gọi trong game-view

APIMô tả
my.navigateToDi chuyển từ màn hình hiện tại tới màn hình mong muốn trong ứng dụng.
my.navigateBackĐóng màn hình hiện tại và trở lại màn hình trước đó.
my.getSystemInfoLấy thông tin của hệ thống.
my.getUserInfoLấy các thông tin cơ bản của người dùng (tên, ảnh).
my.requestThực hiện các network request.
my.setStorageLưu trữ dữ liệu theo key.
my.getStorageĐọc dữ liệu đã được lưu theo key.
my.removeStorageXoá dữ liệu đã được lưu theo key.
my.clearStorageXoá toàn bộ dữ liệu.
my.getStorageInfoĐọc thông tin của ứng dụng.
my.chooseImageChụp ảnh bằng camera hoặc chọn hình từ album cục bộ.
my.previewImageMở một cửa sổ lớn để xem hình ảnh.
my.getLocationLấy thông tin vị trí địa lí hiện tại của thiết bị.
my.showLoadingHiển thị loading.
my.postMessageGọi API nằm ngoài danh sách này.
Cảnh báo

Nhiều khả năng my.postMessage sẽ không còn sử dụng được với `game-view’ sau khi component này chuyển sang native.

Tạo cầu để kết nối giữa game-view và các page trong Tini App

Do game-view chỉ được phép gọi một số API nhất định, bạn có thể thông qua my.postMessage để gọi những API khác mà không thể được gọi trực tiếp trong game-view. Cách làm là bạn dùng my.postMessage sẽ gửi message đến một page khác của Tini App. Page này sẽ gọi API và gửi message phản hồi cho game-view. onMessagesẽ được dùng để nhận message trả về.

Ví dụ dưới đây mô tả một cách cài đặt cầu đơn giản để kết nối giữa game-view và các page trong Tini App.

Ở gameview, chúng ta sử dụng callback dictionary để lưu các callback lại. Mỗi lần muốn gửi message từ game-view sang Tini App, chúng ta sẽ sinh ra một requestId là timestamp tại thời điểm đó.

const callbacks = {};
function sendMessageToTiniApp(params, callback) {
const requestId =
new Date().getTime() +
'' +
Math.floor(Math.random() * 1000000);
callbacks[requestId] = callback;
debug('send to Tini App', requestId, JSON.stringify(params));
my.postMessage({ requestId, params });
}

Ở Tini App chúng ta sẽ viết hàm xử lý message khi nhận được message này. Ở đây, chúng ta nhận api muốn gọi từ game-view, rồi gọi API này ở tầng Tini App. Khi trả về result cho game-view, chúng ta sẽ trả về kèm theo requestId đã nhận được.

src/pages/webview-postmessage/index.js
Page({
onMessage(e) {
console.log('receive message from webview', e.detail);

const { requestId, params } = e.detail;
const { api, params: messageParams = {} } = params;
if (my[api] === undefined) {
return;
}

console.log(`call my.${api}`, messageParams);
const webview = my.createWebViewContext('web-view1');
// gọi API mà webview truyền lên
my[api]({
...(messageParams || {}),
success: (res) => {
// nếu thành công, thì send lại weview result kèm theo requestId
webview.postMessage({
requestId,
result: {
status: 'success',
res
}
});
},
fail: (res) => {
// nếu thất bại, thì send lại weview result kèm theo requestId
webview.postMessage({
requestId,
result: {
status: 'fail',
res
}
});
}
});
}
});

Khi game-view nhận được message, thì dựa vào requestId, chúng ta có thể lấy ra callback cần xử lý là gì và gọi callback đó thôi.

window.addEventListener('message', (e) => {
const { requestId, result } = e.data;
if (callbacks[requestId] === undefined) {
return;
}

const callback = callbacks[requestId];
delete callbacks[requestId];
callback(result);
});

Để sử dụng hàm sendMessageToTiniApp, chúng ta có thể gọi như sau

src/public/webview/index.html
setTimeout(() => {
// how to use the client
sendMessageToTiniApp(
{
api: 'getUserInfo'
},
(result) => {
debug('result from Tini App', JSON.stringify(result));
}
);
}, 0);
  • tham số đầu tiên là một object có 2 key
    • api: là JSAPI mà bạn muốn gọi ở Tini App
    • params: là các tham số bạn muốn JSAPI gọi
  • callback là function bạn muốn gọi khi nhận được result (success / failure) từ Tini App