Skip to main content

navigator

navigator là component hỗ trợ điều hướng (routing) một cách trực tiếp trong txml.

Lưu ý: navigator không hỗ trợ sự kiện onTap

navigator-demo

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
classstringClass name
stylestringInline style
open-typestringNavigation method. Mặc định là navigate (Xem chi tiết bảng dưới)
urlstringĐường dẫn tới page chỉ định

open-type

Thuộc tínhMô tả
navigateDi chuyển từ màn hình hiện tại tới màn hình mong muốn trong ứng dụng. Tương tự my.navigateTo
redirectThay thế màn hình hiện tại bằng màn hình mong muốn trong ứng dụng. Tương tự my.redirectTo
switchTabNhảy tới một tab chỉ định. Tương tự my.switchTab
navigateBackĐóng màn hình hiện tại và trở lại màn hình trước đó. Tương tự my.navigateBack
reLaunchĐóng tất cả các pages hiện tại và nhảy tới một page nào đó trong ứng dụng. Tương tự my.reLaunch
exitThoát app. Tương tự my.exitMiniApp

Sample Code

index.txml

<navigator open-type="navigate" url="pages/component/advance/modal/index">
Navigate to modal page
</navigator>

<navigator open-type="redirect" url="pages/component/advance/modal/index">
Redirect to modal page
</navigator>

<navigator open-type="switchTab" url="pages/api/index">
Switch to js api tab
</navigator>

<navigator open-type="navigateBack">
Navigate back
</navigator>

<navigator open-type="reLaunch" url="pages/component/advance/modal/index">
Relaunch to modal page
</navigator>

<navigator open-type="exit">
Exit app
</navigator>