Skip to main content

icon

icon là component dùng để hiển thị icon có sẵn trong Tini App.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liêuGia trị mặc địnhBắt buộcMô tả
typestringLoại icon hiển thị. Nhận giá trị : [ home || search || calendar || location || setting || contact || chat || info || warning || success || plus || minus || geometry || close || close_circle || more || arrow_right || arrow_left || arrow_down || arrow_up || bookmark || app_home || phone_home || share || warning_glyph || success_glyph || close_glyph ]
sizenumber24Kích thước icon. Đơn vị tính pixel.
colorstringMàu của icon, sử dụng mã màu như trong css

Bộ icon của Tini App

Action icons
Content icons
Media icons
Navigation icons
Status icons

Sample Code

index.txml
<view class="container">
<view class="block">
<text class="header">Type</text>
<view class="list">
<block tiki:for="{{iconType}}">
<view class="item">
<icon type="{{item}}" />
<text>{{ item }}</text>
</view>
</block>
</view>
</view>

<view class="block">
<text class="header">Size</text>
<view class="list">
<block tiki:for="{{iconSize}}">
<view class="item">
<icon type="success_glyph" size="{{item}}" />
<text>{{ item }}</text>
</view>
</block>
</view>
</view>

<view class="block">
<text class="header">Color</text>
<view class="list">
<block tiki:for="{{iconColor}}">
<view class="item">
<icon type="success_glyph" size="45" color="{{item}}" />
<text style="color:{{item}}">{{ item }}</text>
</view>
</block>
</view>
</view>
</view>
index.tcss
.container {
min-height: 100%;
background-color: var(--gray20);
padding: 16px;
}

.block {
background-color: white;
margin: 8px 0;
padding: 16px;
border-radius: var(--border-radius-rounded-4px);
}

.list {
display: flex;
flex-direction: row;
flex-wrap: wrap;
}

.header {
font-size: 16px;
font-weight: 600;
}

.item {
margin: 8px;
justify-content: center;
align-items: center;
}

button {
margin-top: 8px;
width: 100%;
}
index.js
Page({
data: {
iconSize: [20, 30, 40, 50, 60],
iconColor: ['red', 'yellow', 'blue', 'green'],
iconType: [
'home',
'search',
'calendar',
'location',
'setting',
'contact',
'chat',
'info',
'warning',
'success',
'plus',
'minus',
'geometry',
'close',
'close_circle',
'more',
'arrow_right',
'arrow_left',
'arrow_down',
'arrow_up',
'bookmark',
'app_home',
'phone_home',
'share',
'warning_glyph',
'success_glyph',
'close_glyph'
]
}
});