Skip to main content

sidebar

sidebar là một cột hiển thị nội dung ở bên trái hoặc phải trên app dọc theo nội dung chính

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhBắt buộcMô tả
activeItemnumber0Chỉ định item được active theo index
activeChildnumber0Chỉ định item con được active theo index, chỉ được khai báo khi item có children
widthstring124pxWidth của sidebar
classNamestringCustom class cho sidebar
itemsarrayMảng các đối tượng, bạn có thể xem cấu hình của items ở bên dưới
directionstringhorizontalChỉ định direction cho các phần tử bên trong tab (title, image, icon). Hỗ trợ horizontalvertical
animatedbooleanfalseCó animation khi đổi content
swipeablebooleantrueCho phép sidebar có thể swipe dọc được
sidebarActiveTextColorstring#1A94FFMàu của text khi sidebar item được active
sidebarInactiveTextColorstring#808089Màu của text khi sidebar item không active
sidebarActiveBgColorstring#1A94FFMàu nền của item khi sidebar item được active
sidebarInactiveBgColorstring#f5f5f5Màu nền của item khi sidebar item không active
sidebarActiveIconColorstring#1A94FFMàu của icon khi được active
sidebarInactiveIconColorstring#c4c4cfMàu của icon khi không active
sidebarlineColorstring#1A94FFMàu của sidebar line khi item đó được active và sidebarlineShow=true
sidebarlineShowboolean#1A94FFHiển thị line bên trái cho item được active
onItemClickeventSự kiện được gọi khi bấm vào item, với data có dạng: (index: number) => void
onChildClickeventSự kiện được gọi khi bấm vào child, với data có dạng: (parentIndex: number, index: number) => void

Cấu hình của tab

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhBắt buộcMô tả
titlestringText của item
badgeTextstringNội dung của badge, chỉ có hiệu lực khi showBadge=true
showBadgebooleanfalseHiển thị badge
iconstringIcon name, bạn có thể xem các icon được hỗ trợ tại đây
iconActivestringIcon name khi tab được active, nếu không khai báo thì sẽ sử dụng biến icon
imagestringLink hình của icon, hiện tại chỉ hỗ trợ hình với remote url hoặc hình đi từ root, ví dụ: /images/image.png
imageActivestringLink hình của icon khi tab được active, nếu không khai báo sẽ sử dụng biên image, hiện tại chỉ hỗ trợ hình với remote url hoặc hình đi từ root, ví dụ: /images/image.png
badgeobjectCấu hình của badge, là một object có dạng badge={ arrow: boolean, arrow: boolean }. Trong đó:
- arrow: hiển thị arrow left bên dưới tab
- stroke: hiển thị stroke cho badge
Nếu bạn chỉ muốn hiển thị badge dạng dot, bạn chỉ cần khai báo showBadge=true và không cần khai báo thêm biến này
childrenarrayMảng các phần tử con bên trong item, là một object { title: string, anchor: string }, với anchor cũng là duy nhất
expandChildrenbooleanHiển thị danh sách các item con, được dùng khi length của children > 0
anchorstringĐược dùng như là id của item, các anchor không được trùng nhau

Cấu hình sidebar-content

Mỗi content bên trong item cần được bao bởi sidebar-content

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
anchorstringĐược dùng như là id của item, các anchor không được trùng nhau
Lưu ý
  • Các icon trong tabs bạn có thể tìm thấy ở đây
  • Số lượng các phần tử trong biến sidebar và số component trong thẻ <sidebar> nên bằng nhau
  • Nếu số lượng items nhiều dẫn đến xuất hiện thanh scroll trên sidebar, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng khi bấm vào 2 item cách xa nhau, thanh scroll sẽ bị thay đổi vị trí 2 lần :::

Sample Code

index.json
{
"defaultTitle": "sidebar",
"titleBarColor": "#1A94FF",
"titleColor": "#fff",
"transparentTitle": "none",
"usingComponents": {
"block-header": "components/block-header/index",
"sidebar": "@tiki.vn/tini-ui/es/sidebar/index",
"sidebar-content": "@tiki.vn/tini-ui/es/sidebar/sidebar-content/index"
}
}
index.txml
<view>
<block-header
title="Usage"
description="Sidebar lets users navigate the entire content of a product or a section. These can be used for a single level or a multi-level navigation." />

<view class="block-content gray10">
<text class="title mb-8">Variants</text>

<text class="subtitle mb-8">1. Type</text>
<text class="description">Text only, Icon only, Top icon, Leading icon</text>
<view class="line" />

<view class="sidebar-container container-1">
<sidebar
width="80px"
items="{{items1}}"
activeItem="{{active1}}"
onItemClick="onItem1Click">
<block tiki:for="{{items1}}">
<sidebar-content anchor="{{item.anchor}}">
<view class="sidebar-content" />
</sidebar-content>
</block>
</sidebar>
</view>

<view class="sidebar-container container-2">
<sidebar
items="{{items2}}"
activeItem="{{active2}}"
onItemClick="onItem2Click">
<block tiki:for="{{items2}}">
<sidebar-content anchor="{{item.anchor}}">
<view class="sidebar-content" />
</sidebar-content>
</block>
</sidebar>
</view>

<view class="sidebar-container container-3">
<sidebar
width="56px"
items="{{items3}}"
activeItem="{{active3}}"
onItemClick="onItem3Click">
<block tiki:for="{{items3}}">
<sidebar-content anchor="{{item.anchor}}">
<view class="sidebar-content" />
</sidebar-content>
</block>
</sidebar>
</view>

<view class="sidebar-container container-4">
<sidebar
direction="vertical"
items="{{items2}}"
width="80px"
activeItem="{{active4}}"
onItemClick="onItem4Click">
<block tiki:for="{{items2}}">
<sidebar-content anchor="{{item.anchor}}">
<view class="sidebar-content" />
</sidebar-content>
</block>
</sidebar>
</view>

<text class="subtitle mb-8">2. Content</text>
<text class="description">Expand, Badge</text>
<view class="line" />

<view class="sidebar-container container-5">
<sidebar
items="{{items5}}"
activeItem="{{active5}}"
activeChild="{{activeChild5}}"
onChildClick="onChild5Click"
onItemClick="onItem5Click">
<block tiki:for="{{items5}}">
<sidebar-content tiki:if="{{!item.children || !item.children.length}}" anchor="{{item.anchor}}">
<view class="sidebar-content" />
</sidebar-content>
<block tiki:else tiki:for="{{item.children}}" tiki:for-item="child">
<sidebar-content anchor="{{child.anchor}}">
<view class="sidebar-content" />
</sidebar-content>
</block>
</block>
</sidebar>
</view>
</view>
</view>
index.tcss
.tab-item {
height: 104px;
background-color: #fff;
}

.description {
font-size: 12px;
line-height: 16px;
color: #808089;
margin-bottom: 8px;
display: block;
}

.mb-8 {
margin-bottom: 8px;
}

.mt-16 {
margin-top: 16px;
}

.gray10 {
background-color: var(--gray10);
}

.sidebar-container {
border-radius: 8px;
border: 1px solid var(--gray20);
overflow: hidden;
margin-bottom: 8px;
}

.sidebar-content {
background: var(--white);
width: 100%;
}

.tm-sidebar {
width: 100%;
}

.container-1,
.container-1 .tm-sidebar,
.container-1 .sidebar-content {
height: 110px;
}

.container-2,
.container-2 .tm-sidebar,
.container-2 .sidebar-content {
height: 122px;
}

.container-3,
.container-3 .tm-sidebar,
.container-3 .sidebar-content {
height: 122px;
}

.container-4,
.container-4 .tm-sidebar,
.container-4 .sidebar-content {
height: 156px;
}

.container-5,
.container-5 .tm-sidebar,
.container-5 .sidebar-content {
height: 218px;
}
index.js
Page({
data: {
active1: 0,
active2: 0,
active3: 0,
active4: 0,
active5: 0,
activeChild5: null,
items1: [
{ title: 'Page 1', anchor: '1-1' },
{ title: 'Page 2', anchor: '1-2' },
{ title: 'Page 3', anchor: '1-3' }
],
items2: [
{ title: 'Page 1', icon: 'home', anchor: '2-1' },
{ title: 'Page 2', icon: 'home', anchor: '2-2' },
{ title: 'Page 3', icon: 'home', anchor: '2-3' }
],
items3: [
{ title: '', icon: 'home', anchor: '3-1' },
{ title: '', icon: 'home', anchor: '3-2' },
{ title: '', icon: 'home', anchor: '3-3' }
],
items5: [
{ title: 'Page 1', anchor: '5-1' },
{
title: 'Page 2',
anchor: '5-2',
expandChildren: false,
children: [
{ title: 'Page 2.1', anchor: '2-1-1' },
{ title: 'Page 2.2', anchor: '2-2-2' }
]
},
{ title: 'Page 3', anchor: '5-3', showBadge: true },
{
title: 'Page 4',
anchor: '5-4',
showBadge: true,
badgeText: 'MỚI'
}
]
},
onItem1Click(index) {
this.setData({ active1: index });
},
onItem2Click(index) {
this.setData({ active2: index });
},
onItem3Click(index) {
this.setData({ active3: index });
},
onItem4Click(index) {
this.setData({ active4: index });
},
onItem5Click(index) {
const activeItem = this.data.items5[index];
if (activeItem.children && activeItem.children.length > 0) {
this.setData({
items5: this.data.items5.map((item, itemIndex) =>
itemIndex === index
? {
...item,
expandChildren: !activeItem.expandChildren
}
: item
)
});
} else {
this.setData({
active5: index
});
}
},
onChild5Click(parentIndex, index) {
this.setData({
activeChild5: index,
active5: parentIndex
});
}
});