Skip to main content

pin

  • PIN là component hỗ trợ nhập liệu mã PIN.
  • Để sử dụng PIN, bạn cần phải cài tini-ui từ version 0.4.1 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Cài đặt tini-ui:

$> yarn add @tiki.vn/tini-ui

Sample Code

index.json
{
"defaultTitle": "PIN",
"usingComponents": {
"pin": "@tiki.vn/tini-ui/es/pin/index",
"block-variant": "components/block-variant/index"
}
}
index.txml
<view class="page">
<block-variant
header="Variants"
title="1. Format"
description="Label & Input only."
>
<view class="mt-2x-small">
<pin className="mb-medium" label="Label"/>
<pin/>
</view>
</block-variant>
<block-variant
title="2. Shape"
description="Rounded, Circle."
>
<view class="mt-2x-small">
<pin className="mb-medium" label="Rounded"/>
<pin label="Circle" shape="circle"/>
</view>
</block-variant>
<block-variant
title="3. Quantity"
description="4 blocks, 6 blocks."
>
<view class="mt-2x-small">
<pin className="mb-medium" label="4 blocks"/>
<pin label="6 blocks" length="{{6}}"/>
</view>
</block-variant>
<block-variant
title="4. Type"
description="Hidden input & Visible input"
>
<view class="mt-2x-small">
<pin secret className="mb-medium" label="Hidden input" value="0123"/>
<pin label="Visible input" value="0123"/>
</view>
</block-variant>
<block-variant
title="5. State"
description="Empty, Hove, Active, Typing, Filled, Disabled, Error, Skeleton loading."
>
<view class="mt-2x-small">
<pin className="mb-medium" label="Empty"/>
<pin focus className="mb-medium" label="Active"/>
<pin secret className="mb-medium" label="Typing" value="0"/>
<pin secret className="mb-medium" label="Filled" value="0123"/>
<pin disabled className="mb-medium" label="Disabled"/>
<pin hasError secret className="mb-medium" label="Error" errorMsg="Error message" value="0123"/>
</view>
</block-variant>
</view>
index.js
Page({
onPinChange(pin, position) {
console.log(
`Pin was changed to ${pin} at position ${position}`
);
},

onPinComplete(pin) {
console.log(`Pin was completed: ${pin}`);
}
});

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
classNamestring''Custom class
stylestring''Inline style
valuestring''Giá trị khởi tạo
labelstring''Nội dung của label
lengthnumber4Số lượng block
shape'rounded' | 'circle''rounded'Hình dạng định sẵn
focusbooleanfalseTự động focus vào PIN
secretbooleanfalseMỗi ký tự người dùng nhập vào sẽ được đại diện bằng chấm tròn (•)
hideCaretbooleanfalseẨn con trỏ
disabledbooleanfalseDisable PIN
hasErrorbooleanfalseKhi giá trị là true, input sẽ có viền màu đỏ, và xuất hiện icon thông báo lỗi
errorMsgstring''Hiển thị thông báo lỗi bên dưới input, cần khai báo thêm hasError=true
onChangeevent(pin?: string, position?: number) => voidSự kiện sẽ được gọi khi nội dung của PIN bị thay đổi
onCompleteevent(pin?: string) => voidSự kiện sẽ được gọi khi tất cả các block đã được fill