Skip to main content

alphabet

Alphabet là component được sử dụng để hiển thị các chữ cái trong bảng Alphabet.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Cài đặt tini-ui:

$> yarn add @tiki.vn/tini-ui

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
alphabetstring[][]Khởi tạo các kí tự alphabet
onClickevent() => voidTrigger function này khi click item của alphabet

Sample Code

index.json
{
"defaultTitle": "Alphabet",
"usingComponents": {
"alphabet": "@tiki.vn/tini-ui/es/list/alphabet/index"
}
}
index.txml
<alphabet alphabet="{{alphabet}}" onClick="onAlphabetClick" >
<view slot="prefix"><icon size="12" type="info"/></view>
</alphabet>
index.js
Page({
data: {
alphabet: [
'A',
'B',
'C',
'D',
'E',
'F',
'G',
'H',
'I',
'J',
'K',
'L',
'M',
'N',
'O',
'P',
'Q',
'R',
'S',
'T',
'U',
'V',
'W',
'X',
'Y',
'Z'
]
},
onAlphabetClick(ev) {
my.alert({
content: JSON.stringify(ev.data)
});
}
});