Skip to main content

button-bar

Tini Button-bar là một component được xây dựng dựa trên Design System của Tiki.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
onTapFirstfunction(EventObject)Hàm xử lý được gọi khi người dùng tap vào nút đầu tiên.
onTapSecondfunction(EventObject)Hàm xử lý được gọi khi người dùng tap vào nút thứ hai (nếu có).
onTapCheckboxfunction(EventObject)Hàm xử lý được gọi khi người dùng tap vào checkbox.
buttonsarrayMảng bao gồm các thuộc tính của các button hiển thị trên button-bar (tối đa 2 buttons)
directionenum('row', 'column')'row'Hướng sắp xếp của các button
checkboxTextstring""Nội dung hiển thị của checkbox
classstringClass của button-bar.
stylestringInline styles cho button-bar.

Sample Code

Khai báo components:

{
"defaultTitle": "Tini Button-bar",
"usingComponents": {
"button": "@tiki.vn/tini-ui/es/button-bar/index"
}
}
<button-bar checkboxText="Option"
direction="row"
onTapFirst="onTap"
buttons="{{[
{
buttonText: 'Button1',
shape: 'pill',
type: 'outline',
},
{
buttonText: 'Button2',
shape: 'pill'
},
]}}" />
Page({
onTap(e) {
my.alert({ content: 'First Button Clicked' });
}
});