Skip to main content

Môi trường Production

Lấy thông tin tích hợp cho môi trường Production tương tự như Sandbox. Tuy nhiên, ở bước sau chót, trên trang Quản lý chung, bạn lấy Base URL, Key/Secret trong phần Thông tin tích hợp Production thay vì Thông tin tích hợp Sandbox.

Sử dụng Base URL, Key và Secret của môi trường Production cho Authentication, gọi các API liên quan đến order, payment, shipping, ... giống y như Sandbox.

Tham khảo Sandbox Environment.