Skip to main content

Lấy thông tin một đơn hàng

Thông tin HTTP

KeyValue
Content-Typeapplication/json
MethodGET
Base URLhttps://api.tiki.vn/tiniapp-open-api
Path/order

Parameters

KeyDescription
order_idID của đơn hàng

Request gửi đi phải kèm chữ ký điện tử nhằm đảm bảo tính xác thực. Tham khảo Cách tạo chữ ký điện tử

Ví dụ về request lấy thông tin một đơn hàng

curl --location --request GET 'https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/order?order_id=88062110977884170' \
--header 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' \
--header 'X-Tiniapp-Signature: 0df76a0d29a16e12b903205284a09161738740c357d5b06639f930806757f6a7' \
--header 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624561365102'

HTTP Response

Kết quả lỗi

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
Data[]Data

Data

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
orderOrder

Ví dụ về dữ liệu trả về

{
"data": {
"order": {
"id": "141857488587784201",
"extra": "",
"status": "canceled",
"grand_total": 35000,
"reference_id": "0",
"tiki_order_id": "1001059779",
"tiki_order_code": "308714458"
}
}
}
Lưu ý
  • Trường thông tin tiki_order_idtiki_order_code chỉ có giá trị khi khách hàng tiến hành thanh toán