Skip to main content

Sơ đồ xử lý

Sơ đồ xử lý

Mô hình thanh toán

  1. Khách hàng tạo đơn hàng đặt hàng đối tác.
  2. Đối tác tạo đơn hàng bên phía mình dựa trên đơn hàng của khách cũng như tình hình tồn kho của các mặt hàng.
  3. Đối tác gọi API đến Tiki để tạo đơn hàng phía Tiki. Order ID của đơn hàng được sinh ra; nội dung đơn hàng hoàn toàn do đối tác quyết định.
  4. Gọi my.makePayment để phục vụ cho quá trình thanh toán cuả khách hàng.
  5. Sau khi khách thanh toán xong, Tiki sẽ gởi [thông báo] (ipn) đến đối tác.
  6. Backend của đối tác xác thực giao dịch và cập nhật dịch vụ cho khách hàng.
  7. Gọi API hoàn thành đơn hàng hoặc hủy đơn hàng để kết thúc (bắt buộc).
  8. Tiki thanh toán tiền cho đối tác trong trường hợp đơn hàng hoàn thành (giao hàng thành công).
Quan trọng
  1. Khi đối tác tạo đơn hàng phía Tiki, không nhất thiết nó phải bao gồm toàn bộ SKU mà đối tác nhận đặt từ khách hàng; chỉ cần gồm 1 hay vài SKU để dại diện thanh toán. Điểm mấu chốt là giá trị đơn hàng phải chính xác.
  2. Sau khi giao hàng thành công, phía đối tác có trách nhiệm phải gọi API để hoàn thành đơn hàng (completed) thì Tiki mới thanh toán tiền về phía đối tác.