Skip to main content

Tổng Quan về Server Side API

Để hỗ trợ Tini App trong quá trình phát triển. Tiki sẽ cung cấp một số server side APIs để cho Tini App có thể tương tác với hệ thống server của Tiki. Các API này sẽ được chia làm 2 nhóm Open APIsPlatform APIs

---oOo---