Skip to main content

Cập nhật hồ sơ

API này dùng để cập nhật hồ sơ của khách hàng.

Quan trọng

API này yêu cầu có chữ ký điện tử khi gửi API request.

Sử dụng

API Address

PUT https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/lead/applications/{application_id}

Sandbox API Address

PUT https://api.tiki.vn/tiniapp-sandbox-open-api/lead/applications/{application_id}

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
statusstringTrạng thái của hồ sơ

Xem thêm về các trạng thái của hồ sơ tại đây

API Response

HTTP/1.1 204 No Content

Request Example

PUT https://api.tiki.vn/tiniapp-sandbox-open-api/lead/applications/141952217564315671

{
"status":"disbursed"
}

Response Example

HTTP/1.1 204 No Content