Skip to main content

Trạng thái của hồ sơ

Hồ sơ sẽ có một trong ba trạng thái sau:

Trạng tháiMô tả
newHồ sơ mới được tạo
disbursedHồ sơ được giải ngân
rejectedHồ sơ bị từ chối

Dưới đây là hình ảnh mô tả status flow của một hồ sơ

application status flow