Skip to main content

Danh sách input template

Giới thiệu

Tùy thuộc vào mỗi ứng dụng, Tini App sẽ yêu cầu các dữ liệu của hồ sơ được gửi kèm khác nhau, thông qua các template khác nhau.

Danh sách template

Lưu ý: hiện tại chỉ có hai template

Template 1

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
namestringTên của khách hàng
phonestringSố điện thoại của khách hàng
addressstringĐịa chỉ của khách hàng

Ví dụ

Ứng dụng "app.test" được yêu cầu gửi dữ liệu của hồ sơ theo Template 1, thì API request sẽ là:

{"customer_id":"333","inputs":"{\"name\":\"John\",\"phone\":\"090123443\",\"address\":\"101 Nguyen Van Cu\"}"}

Lưu ý giá trị của params inputs là một JSON string

Template 2

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
namestringTên của khách hàng
phonestringSố điện thoại của khách hàng
identity_numberstringSố CMND/CCCD

Ví dụ

Ứng dụng "app.test" được yêu cầu gửi dữ liệu của hồ sơ theo Template 2, thì API request sẽ là:

{"customer_id":"333","inputs":"{\"name\":\"John\",\"phone\":\"090123443\",\"identity_number\":\"024591111\"}"}

Lưu ý giá trị của params inputs là một JSON string

Template 3

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
emailstringEmail của khách hàng
phonestringSố điện thoại của khách hàng

Ví dụ

Ứng dụng "app.test" được yêu cầu gửi dữ liệu của hồ sơ theo Template 3, thì API request sẽ là:

{"customer_id":"333","inputs":"{\"email\":\"john@gmail.com\",\"phone\":\"090123443\"}"}

Lưu ý giá trị của params inputs là một JSON string