Skip to main content

Tạo hồ sơ

Giới thiệu

API này sẽ tạo một hồ sơ của khách hàng.

Quan trọng

API này yêu cầu có chữ ký điện tử khi gửi API request.

Sử dụng

API Address

POST https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/lead/applications

Sandbox API Address

POST https://api.tiki.vn/tiniapp-sandbox-open-api/lead/applications

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
customer_idstringid của Tiki User
inputsstringJSON string chứa các inputs tùy thuộc vào template mà Tini App yêu cầu đối với mỗi ứng dụng

Xem thêm danh sách các input template tại đây

API Response

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
idstringId của hồ sơ
app_identifierstringApp ID của ứng dụng tạo ra hồ sơ.
customer_idstringId của Người dùng Tiki
inputsstringJSON string chứa các inputs tùy thuộc vào template mà Tini App yêu cầu đối với mỗi ứng dụng
is_sandboxbooleantrue nếu hồ sơ được tạo ra ở môi trường sandbox, false nếu hồ sơ được tạo ra ở môi trường production
statusstringTrạng thái của hồ sơ
created_atstringThời gian tạo hồ sơ
updated_atstringThời gian cập nhật hồ sơ

Request Example

{
"customer_id":"1333",
"inputs":"{\"name\":\"John\",\"phone\":\"090123443\",\"address\":\"101 Nguyen Van Cu\"}"
}

Response Example

{
"data": {
"id": "141952217564315671",
"app_identifier": "app.test",
"customer_id": "1333",
"inputs": "{\"address\":\"101 Nguyen Van Cu\",\"name\":\"John\",\"phone\":\"090123443\"}",
"is_sandbox": true,
"status": "new",
"created_at": "2021-12-27T15:24:17.586Z",
"updated_at": "2021-12-27T15:24:17.586Z"
}
}