Skip to main content

my.showTabBarRedDot

showTabBarRedDot

my.showTabBarRedDot là API để hiển thị nốt đỏ ở góc trên phải của một Tab Bar Item.

Sample Code

my.showTabBarRedDot({
index: 0
});

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
indexnumberIndex của tab page, tính từ 0, và từ trái qua phải.
successFunctionCallback function khi hiển thị chấm đỏ thành công.
failFunctionCallback function khi hiển thị chấm đỏ thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất việc gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.