Skip to main content

my.switchTab

switchTab

my.switchTab là API dùng để nhảy về một tab ở màn hình home

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
urlStringĐường dẫn (pagePath) của màn hình muốn nhảy tới. pagePath phải được định nghĩa trong trường tabBar của app.json
successFunctionCallback function khi gọi hàm thành công.
failFunctionCallback function khi gọi hàm thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sử dụng

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button title="Switch Tab" onTap="switchTab" />
</view>
<view class="button">
<button title="Navigate To" onTap="navigateTo" />
</view>
<view class="button">
<button title="Navigate Back" onTap="navigateBack" />
</view>
<view class="button">
<button title="Switch Tab" onTap="switchTab" />
</view>
<view class="button">
<button title="reLaunch" onTap="reLaunch" />
</view>
</view>
</view>
Page({
switchTab() {
my.switchTab({ url: 'pages/api/index' });
}
});