Skip to main content

my.navigateToMiniApp

navigateToMiniApp

my.navigateToMiniApp là API dùng để di chuyển giữa các app.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
appIdstringappId của miniapp muốn di chuyển tới.
appMetaObjectappMeta của một app.
pathstringĐường dẫn tới màn hình muốn mở của app được chuyển tới. Nếu không được quy định thì màn hình đầu tiên sẽ được mở.
extraDataObjectDữ liệu cần được truyền cho app được nhảy tới.
App được nhảy tới sẽ lấy thông tin qua hàm App.onLaunch()App.onShow()
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Các thuộc tính của appMeta

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
cdnBaseUrlstringBase CDN để load các file config của Mini App. Base CDN phải là subdomain của tiki.vn
frameworkFilesLocationstringFramework files location phải là subdomain của Tiki

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button onTap="navigateToMiniApp">Navigate To MiniApp</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="navigateBackMiniApp">Navigate back MiniApp</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
navigateToMiniApp() {
my.navigateToMiniApp({
appId: '1234567890',
path: 'pages/tabBar/component/index',
extraData: {
from: 'MiniApp Demo'
},
success() {},
fail(err) {}
});
}
});