Skip to main content

my.navigateTo

navigateTo

my.navigateTo là API dùng để di chuyển từ màn hình hiện tại tới màn hình mong muốn trong ứng dụng.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới
Lưu ý
  • Bạn có thể dùng my.navigateBack để quay về màn hình trước đó.
  • my.navigateTo không dùng để chuyển đổi trang giữa các tab trong TabBar. Để thực hiện tác vụ đó bạn cần dùng my.switchTab.

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button onTap="navigateTo">Navigate To</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="navigateBack">Navigate Back</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="switchTab">Switch Tab</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="reLaunch">reLaunch</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
navigateTo() {
my.navigateTo({ url: 'pages/component/view/index' });
}
});

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
urlStringĐường dẫn (pagePath) của màn hình muốn nhảy tới. Nếu bạn chỉ định màn hình nằm trong tabbar thì màn hình đó sẽ được thêm vào stack thay việc thực hiện chuyển tab.

Để truyền dữ liệu giữa các màn hình bạn có thể truyền theo query string đằng sau dấu ? của url.

Ví dụ: pages/index/index?param1=value1&param2=value2
successFunctionCallback function khi gọi hàm thành công.
failFunctionCallback function khi gọi hàm thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.