Skip to main content

my.navigateBackMiniApp

navigateBackMiniApp

Giới thiệu

my.navigateBackMiniApp là API dùng để quay lại app trước đó hoặc nhảy tới 1 app bất kỳ đã được mở trước đó. API chỉ gọi thành công khi app hiện tại được mở bằng jsapi my.navigateToMiniApp.

Lưu ý

Nếu app id cần back về có nhiều app cùng id được mở trước đó, thì việc nhảy về sẽ là app dược mở cuối cùng

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
appIdstringApp Id cần nhảy về. Nếu không truyền sẽ tự động nhảy về app trước đó.
extraDataObjectDữ liệu cần được truyền cho app được nhảy tới.
App được nhảy tới sẽ lấy thông tin qua lifecyle App.onShow()
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button title="Navigate To MiniApp" onTap="navigateToMiniApp" />
</view>
<view class="button">
<button title="Navigate back MiniApp" onTap="navigateBackMiniApp" />
</view>
</view>
</view>
Page({
navigateBackMiniApp() {
my.navigateBackMiniApp({
extraData: {
paymentStatus: 'success'
},
success() {
alert('DONE');
}
});
}
});