Skip to main content

my.stopPullDownRefresh

stopPullDownRefresh

my.stopPullDownRefresh là api để stop loading khi đã gọi my.startPullDownRefresh hoặc manual pull down. Khi đã có được dữ liệu, phải gọi hàm này để tắt loading.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi gọi hàm thành công.
failFunctionCallback function khi gọi hàm thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

index.json
{
"defaultTitle": "Pull down to refresh",
"pullRefresh": true
}
index.txml
<view class="page">
<view class="page-description">Pull down to refresh API</view>
<view class="page-section">
<view class="page-section-title">my.stopPullDownRefresh</view>
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onStartPullDown">Start refreshing</button>
<button type="primary" onTap="onStopPullDown">Stop refreshing</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
onPullDownRefresh() {
//do load data here
console.log('onPullDownRefresh is triggered');
},
onStartPullDown() {
my.startPullDownRefresh();
}
onStopPullDown() {
my.stopPullDownRefresh();
}
})