Skip to main content

my.setNavigationBar

setNavigationBar

my.setNavigationBar là API để set style cho Navigation Bar

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
titleStringTiêu đề của Navigation Bar.
imageStringImage URL được sử dụng để render trên title. Có thể set cùng lúc title và image.
titleBarColorHexColorBackground color của Navigation Bar.
borderBottomColorHexColorNếu backgroundColor được set, thì borderBottomColor sẽ luôn nhận giá trị bằng backgroundColor.
themeStringSet theme của Navigation. Giá trị reverse hoặc default.
searchObjectCác giá trị hiển thị khung search.
resetBooleanReset về titleBarColorborderBottomColor về màu mặc định.
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Theme

Default Theme
Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
showBooleanBật/tắt hiển thị khung search.
placeholderStringPlaceholder.
borderRadiusNumberBorder radius.

Sample Code

Page({
setNavigationBar(e) {
var title = e.detail.value.title;
var backgroundColor = e.detail.value.backgroundColor;
var borderBottomColor = e.detail.value.borderBottomColor;
var image = e.detail.value.image;
var show = e.detail.value.show;
var placeholder = e.detail.value.placeholder;
var borderRadius = e.detail.value.borderRadius;
var theme = e.detail.value.theme;
my.setNavigationBar({
title,
backgroundColor,
borderBottomColor,
image,
search: {
show,
placeholder
borderRadius,
},
theme,
});
},
resetNavigationBar() {
my.setNavigationBar({
reset: true,
title: 'Navigation Bar'
});
}
});