Skip to main content

my.setNavigationBar

setNavigationBar

Last updated on

my.setNavigationBar là API để set style cho Navigation Bar

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
titlestringTiêu đề của Navigation Bar
imagestringImage URL được sử dụng để render trên title. Khi image được set thì title sẽ không còn hiệu lực
titleBarColorHexColorBackground color của Navigation Bar
borderBottomColorHexColorNếu backgroundColor được set, thì borderBottomColor sẽ luôn nhận giá trị bằng backgroundColor
resetBooleanReset về titleBarColorborderBottomColor về màu mặc định
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Sample Code

Page({
setNavigationBar(e) {
var title = e.detail.value.title;
var backgroundColor = e.detail.value.backgroundColor;
var borderBottomColor = e.detail.value.borderBottomColor;
var image = e.detail.value.image;
console.log(title);
my.setNavigationBar({
title,
backgroundColor,
borderBottomColor,
image
});
},
resetNavigationBar() {
my.setNavigationBar({
reset: true,
title: 'Navigation Bar'
});
}
});