Skip to main content

my.hideBackHome

hideBackHome

my.hideBackHome là API để ẩn đi nút back trên Title Bar.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhTypeBắt buộcMô tả
hidebooleanset = true nếu muốn hide back button, set = false nếu muốn show lại back button

Sample Code

Page({
onReady() {
my.hideBackHome({ hide: true });
}
});