Skip to main content

my.showAddToDevice

showAddToDevice

my.showAddToDevice là API để hiển thị nút lưu tiện ích xuống thiết bị trên Title Bar.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhTypeBắt buộcMô tả
showbooleanset = true nếu muốn hiển thị button lưu tiện ích xuống thiết bị, set = false nếu muốn ẩn button lưu tiện ích xuống thiết bị

Sample Code

Page({
onReady() {
my.showAddToDevice({ show: true });
}
});