Skip to main content

my.getTitleColor

getTitleColor

my.getTitleColor là API để lấy background color của Navigation Bar.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
colorHexColorBackground color của Navigation Bar

Sample Code

<view>
<view class="page-section-demo">
<text>Title Color</text>
<input type="text" disabled="{{true}}" value="{{titleColor.color}}"></input>
</view>
<view class="page-section-btns">
<view onTap="getTitleColor">Get Color</view>
</view>
</view>
Page({
data: {
titleColor: {}
},
getTitleColor() {
my.getTitleColor({
success: (res) => {
this.setData({
titleColor: res
});
}
});
}
});