Skip to main content

my.multiLevelSelect

multiLevelSelect

my.multiLevelSelect là API dùng để tạo component select đa cấp.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
titlestringTiêu đề.
listArray of objectsDanh sách các mục tùy chọn. Vui lòng tham khảo bảng đối tượng danh sách bên dưới.
suggeststringText gợi ý lựa chọn, Mặc định là "Vui lòng chọn".
successFunctionCallback function khi chọn thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Giá trị trong list

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
nameStringTên của mục nhập.
subListArray of objectsDanh sách các subentries.

Giá trị trong success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successbooleanTrue hoặc False
resultstringKết quả trả về. Ví dụ [{"name":"HCM City"},{"name":"District 3"},{"name":"Vo Van Tan Street"}].

Sample Code

index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="my.multiLevelSelect" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onShowMultiLevelSelect">Show Cascade selection</button>
</view>
</view>


index.js
Page({
onShowMultiLevelSelect() {
my.multiLevelSelect({
title: 'Place of birth',
suggest: 'Please chosse',
list: [
{
name: 'Hangzhou City',
subList: [
{
name: 'West Lake District',
subList: [
{
name: 'Gucui Street'
},
{
name: 'Wenxin Street'
}
]
},
{
name: 'Uptown',
subList: [
{
name: "Yan'an Street"
},
{
name: 'Longxiangqiao Street',
subList: [
{
name: 'Longxiangqiao Street 1'
},
{
name: 'Longxiangqiao Street 2'
}
]
}
]
}
]
},
{
name: 'Shanghai City'
},
{
name: 'HCM City',
subList: [
{
name: 'District 1'
},
{
name: 'District 3'
}
]
}
],
success: (res) => {
my.alert({
title: `Result: ${JSON.stringify(res)}`
});
}
});
}
});