Skip to main content

my.setBackgroundTextStyle

setBackgroundTextStyle

my.setBackgroundTextStyle là API để thay đổi font và color của text khi pull down để refresh.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
textStyleStringStyle của text. Chỉ có thể gán bằng 1 trong 2 giá trị là dark hoặc light
successFunctionCallback function khi việc thay đổi thành công.
failFunctionCallback function khi việc thay đổi bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

my.setBackgroundTextStyle({ textStyle: 'light' });