Skip to main content

my.setStorage

setStorage

my.setStorage là api để lưu trữ dữ liệu theo key, dữ liệu mới sẽ ghi đè dữ liệu cũ nếu cùng key.

Lưu ý
  • Mỗi tiện ích chỉ được lưu trữ không quá 6MB.
  • Dữ liệu của mỗi tiện ích đã được tách biệt; tiện ích này không thể đọc được thông tin của tiện ích khác.
  • Dữ liệu chỉ bị mất khi ứng dụng bị xoá hoặc thiết bị bị reset. Việc cài đè tiện ích không làm mất dữ liệu được lưu trữ.
  • Trên iOS, storage hỗ trợ iTunes backup.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
keystringKey của dữ liệu
dataObject/stringGiá trị của dữ liệu
successFunctionCallback khi dữ liệu được lưu thành công
failFunctionCallback khi dữ liệu được lưu thất bại
completeFunctionCallback sau khi thực hiện việc lưu dữ liệu bất kể thành công hay thất bại

Sample Code

index.js
Page({
onSaveData() {
my.setStorage({
key: 'test',
data: {
title: 'Run',
description: 'Run 5km daily'
},
success: function () {
my.alert({ content: 'Saved successfully' });
}
});
}
});