Skip to main content

my.getStorageInfo

getStorageInfo

my.getStorageInfo là api để đọc ra thông tin storage của tiện ích như dung lượng sử dụng hiện tại, giới hạn, các keys đã được lưu.

Lưu ý
  • Mỗi tiện ích chỉ được lưu trữ không quá 6MB.
  • Dữ liệu của mỗi tiện ích đã được tách biệt; tiện ích này không thể đọc được thông tin của tiện ích khác.
  • Dữ liệu chỉ bị mất khi ứng dụng bị xoá hoặc thiết bị bị reset. Việc cài đè tiện ích không làm mất dữ liệu được lưu trữ.
  • Trên iOS, storage hỗ trợ iTunes backup.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback khi thông tin dữ liệu được đọc thành công
failFunctionCallback khi thông tin dữ liệu được đọc thất bại
completeFunctionCallback sau khi thực hiện việc đọc dữ liệu bất kể thành công hay thất bại

Success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
keysarray of stringsChứa toàn bộ các keys đã được lưu
currentSizenumberDung lượng đã sử dụng, đơn vị là KB
limitSizenumberDung lượng giới hạn, đơn vị là KB

Sample Code

index.js
Page({
onGetData() {
my.getStorageInfo({
success: function (res) {
console.log(res.keys);
console.log(res.currentSize);
console.log(res.limitSize);
}
});
}
});