Skip to main content

my.getStorage

getStorage

my.getStorage là api để lấy dữ liệu đã được lưu theo key.

Lưu ý
  • Mỗi tiện ích chỉ được lưu trữ không quá 6MB.
  • Dữ liệu của mỗi tiện ích đã được tách biệt; tiện ích này không thể đọc được thông tin của tiện ích khác.
  • Dữ liệu chỉ bị mất khi ứng dụng bị xoá hoặc thiết bị bị reset. Việc cài đè tiện ích không làm mất dữ liệu được lưu trữ.
  • Trên iOS, storage hỗ trợ iTunes backup.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
keystringKey của dữ liệu
successFunctionCallback khi dữ liệu được đọc thành công. Trong cấu trúc của response, data là field chứa dữ liêu.
failFunctionCallback khi đọc dữ liệu thất bại
completeFunctionCallback sau khi thực hiện việc lưu dữ liệu bất kể thành công hay thất bại

Success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
datastring/ObjectGiá trị của dữ liệu được lấy ra. Giá trị của data có thể là string hoặc là object

Sample Code

index.js
Page({
onReadData() {
my.getStorage({
key: 'test',
success: function (res) {
my.alert({ content: 'Title' + res.data.title });
},
fail: function (res) {
my.alert({ content: res.errorMessage });
}
});
}
});