Skip to main content

my.clearStorage

clearStorage

my.clearStorage là api để xoá toàn bộ dữ liệu của app.

Lưu ý
  • Mỗi tiện ích chỉ được lưu trữ không quá 6MB.
  • Dữ liệu của mỗi tiện ích đã được tách biệt; tiện ích này không thể đọc được thông tin của tiện ích khác.
  • Dữ liệu chỉ bị mất khi ứng dụng bị xoá hoặc thiết bị bị reset. Việc cài đè tiện ích không làm mất dữ liệu được lưu trữ.
  • Trên iOS, storage hỗ trợ iTunes backup.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi dữ liệu được xoá thành công
failFunctionCallback function khi xoá dữ liệu thất bại
completeFunctionCallback function sau khi thực hiện việc xoá dữ liệu bất kể thành công hay thất bại

Sample Code

index.js
Page({
onClearData() {
my.clearStorage({
success: function () {
my.alert({ content: 'Xoá dữ liệu thành công' });
},
fail: function (res) {
my.alert({ content: res.errorMessage });
}
});
}
});