Skip to main content

my.openNativeAppStore

openNativeAppStore

my.openNativeAppStore là API dùng để truy cập đến một ứng dụng trên Apple Store hay Google Play Store.

API Params

Các thuộc tính:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
appleStoreIdStringApp Id của ứng dụng iOS trên Apple Store cần truy cập.
googlePlayIdStringApp Id của ứng dụng Android trên Google Play Store cần truy cập.
successFunctionCallback function khi truy cập đến ứng dụng trên store thành công.
failFunctionCallback function khi truy cập đến ứng dụng trên store bất thành, argument sẽ là error message.
completeFunctionCallback function khi truy cập đến ứng dụng trên store kết thúc bất kể thành công hay thất bại.

Callback function payload

  • success callback payload là 1 biến kiểu boolean và luôn mang giá trị true

  • Fail callback payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
errorstringTên lỗi
errorMessagestringChi tiết lỗi

Sample Code

index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="Open the Google Play/Apple Store" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onOpenNativeStore">Open Store</button>
</view>
</view>
index.js
Page({
onOpenNativeStore() {
my.openNativeAppStore({
googlePlayId: 'vn.tiki.app.tikiandroid',
appleStoreId: '958100553',
success: (res) => {
console.log(res);
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});