Skip to main content

my.getUserInfo

getUserInfo

my.getUserInfo là API để lấy các thông tin cơ bản của users (tên, ảnh, số điện thoại, email và tiki user id)

Để lấy được email và phone, bạn cần thêm quyền getUserPhoneAndEmail. Chi tiết có thể xem tại đây

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
customerIdStringTiki user id
avatarStringURL ảnh đại diện của user
nameStringTên của user
emailStringEmail của user. Cần quyền getUserPhoneAndEmail
phoneStringSố điện thoại của user .Cần quyền getUserPhoneAndEmail

Giá trị trong fail callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
codeStringMã lỗi
messageStringNội dung lỗi

Sample Code

Page({
getTitleColor() {
my.getUserInfo({
success: (res) => {},
fail: (res) => {}
});
}
});