Skip to main content

my.getAuthCode

getAuthCode

my.getAuthCode là API để lấy ra auth code của một user.

Thông qua việc sử dụng auth code, lập trình viên của Mini App có thể gọi tới các Open API của Tiki để sử dụng các tính năng phức tạp hơn.

Lưu ý

Để sử dụng được hàm my.getAuthCode trên Tini Studio, các bạn cần phải cấu hình trường appIdentifier trong file package.json trùng với một app id được tạo bởi Tini Console.

Nếu như trường appIdentifier không trùng với app id được tạo bởi Tini Console, API my.getAuthCode sẽ không trả về đúng dữ liệu.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
scopesString / ArrayDanh sách các scopes, mặc định là []
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
authCodeStringURL ảnh đại diện của user
authErrorScopesKey-ValueKey là tên scope, value là error code
authSuccessScopesArrayDanh sách các scopes được users cho phép

Error code là một chuỗi, có thể nhận các giá trị

Error codeÝ nghĩa
1Mini App không có quyền xin scopes này
2Users không cho phép lấy auth code

Sample Code

Page({
getAuthCode() {
my.getAuthCode({
success: (res) => {},
fail: (res) => {}
});
}
});