Skip to main content

my.getAddress

getAddress

my.getAddress là API dùng để chọn một địa chỉ từ Sổ địa chỉ của Tiki. Yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.77.14 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi một địa chỉ từ Sổ địa chỉ được chọn
failFunctionCallback function khi user không chọn địa chỉ nào, hoặc có lỗi xảy ra trong quá trình chọn địa chỉ, argument sẽ là error message
completeFunctionCallback function khi việc mở màn hình kết thúc cho dù thành công hay thất bại.

Callback function payload

  • success callback payload là 1 địa chỉ được chọn, bạn có thể xem thông tin địa chỉ bên dưới
  • fail callback payload
Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
errorstringerror title
errorMessagestringerror message in detail. Các lỗi thường gặp là: No item selected, khi mà user không chọn địa chỉ nào hoặc Permission denied khi user không cấp quyền để truy cập Sổ địa chỉ

Thông tin địa chỉ được trả về

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
idnumberId của địa chỉ
full_namestringTên người nhận
phone_numberstringSố điện thoại người nhận
is_defaultbooleanCó phải là địa chỉ mặc định trong Sổ địa chỉ hay không
companystring / nullTên công ty của người nhận
streetstringTên đường
delivery_address_typehome / companyLoại địa chỉ: home hoặc company
countrystringTên quốc gia
country_idnumberMã quốc gia
city_idnumberMã thành phố
citystringTên thành phố
district_idnumberMã quận/huyện
districtstringTên quận/huyện
ward_idnumberMã phường/xã
wardstringTên phường/xã

Sample Code

index.js
Page({
onLoad() {
my.getAddress({
success: (res) => {
console.log('address: ', res);
},
fail: (res) => {}
});
}
});