Skip to main content

my.callSecuritySystem

callSecuritySystem

my.callSecuritySystem dùng để xác thực người dùng khi gọi các APIs lấy dữ liệu từ hệ thống Tiki.

Khi gọi API lấy dữ liệu từ hệ thống Tiki bất kì, nếu gặp lỗi 428 tức là cần xác thực người dùng từ hệ thống.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
challengeIdstringĐược lấy từ error response của API gặp lỗi 428
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Sample Code

Page({
callSecuritySystem() {
my.callSecuritySystem({
challengeId: 'YOUR_CHALLENGE_ID',
success: (res) => {},
fail: (res) => {}
});
}
});