Skip to main content

my.onSocketOpen

onSocketOpen

my.onSocketOpen là API giúp lắng nghe sự kiện mở connection của WebSocket.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
callbackFunctionCallback function khi sự kiện WebSocket open được kích hoạt.

Sample Code

my.connectSocket({
url: 'wes://sample'
});

my.onSocketOpen(function (res) {
console.log('WebSocket is opened.');
});