Skip to main content

my.offSocketOpen

offSocketOpen

my.offSocketOpen là API giúp dừng lắng nghe sự kiện mở WebSocket connection trước đó.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

API Params

  • Khi gọi API kèm theo callback thì chỉ callback đó được xoá khỏi danh sách lắng nghe:
my.offSocketOpen(this.callback);
  • Khi callback không được truyền vào, tất cả các callback được xoá khỏi danh sách lắng nghe:
my.offSocketOpen();

## Sample Code

```js
Page({
onLoad() {
this.callback = this.callback.bind(this);
my.onSocketOpen(this.callback);
},
onUnload() {
my.offSocketOpen(this.callback);
},
callback(res) {
},
})