Skip to main content

my.downloadFile

downloadFile

my.downloadFile là API dùng để dowload file về máy. File sẽ được lưu trữ tạm ở device.

Lưu ý

Bạn vẫn có thể sử dụng my.request để download dữ liệu; tuy nhiên api my.request chỉ trả về raw data của file. Khác với my.request, downloadFile sẽ thực hiện download về lưu file; sau đó trả về đường dẫn tạm thời có thể truy cập lại file bất cứ lúc nào.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Để cấu hình việc gọi network, bạn cần truyền object với các thuộc tính sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
urlstringĐường dẫn của file muốn download
headersObjectCấu hình headers khi thực hiện gọi network.
successFunctionCallback function khi việc download file thành công.
failFunctionCallback function khi việc download file thất bại.
completeFunctionCallback function khi việc download file kết thúc cho dù thành công hay thất bại.

Success Callback function payload

payload trong success callback là đường dẫn tạm thời của file đã download. Đường dẫn này có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Sample Code

Example bên dưới nhập vào 1 url để download file

<view>
<block-header title="Usage" description="Download a file" />
<view class="block-content">
Input the url to download
<input class="form-value" placeholder="URL" name="url" onInput="urlChange"></input>
</view>
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onDownloadFile">Download Image</button>
</view>
<image src="{{image}}" />
</view>
Page({
data: {
url: undefined,
image: undefined
},
urlChange(e) {
this.setData({
url: e.detail.value
});
},
onDownloadFile() {
my.downloadFile({
url: this.data.url,
success: (res) => {
console.log(res);
this.setData({ image: res });
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});