Skip to main content

my.createLottieContext

createLottieContext

my.createLottieContext là API dùng để tạo ra LottieContext - đối tượng cung cấp các thuôc tính và phương thức giúp bạn điều khiển lottie component.

Các phương thức LottieContext cung cấp

Phương thứcTham sốMô tả
playnoPhát lottie animation.
pausenoTạm ngưng phát animation. Nếu phát tiếp, sẽ bắt đầu từ thời điểm bị tam ngưng.
stopnoDừng hẳn phát animation. Nếu phát tiếp, sẽ bắt đầu lại từ đầu.
setSpeed{ speed: number }Dùng để thay đổi tốc độ phát của. Mặc định là 1 (bình thường). Giá trị từ 0 đến 1: tốc độ chậm lại; giá trị lớn 1: nhanh hơn.
goToAndStop{ value: number }Nhảy tới một thời điểm được chỉ định trong animation sau đó dừng hẳn (stop).
goToAndPlay{ value: number }Nhảy tới một thời điểm được chỉ định, sau đó phát tiếp animation
setDirection{ value: number }Thay đổi direction cho lottie. Mặc định là 1. 1: theo chiều bình thường; -1: theo chiều ngược lại

Sample Code

<lottie id="lottie" path="./lottie.json" />
index.js
Page({
onReady() {
const lottieContext = my.createLottieContext('lottie');
lottieContext.play();
}
});

Bạn có thể xem thêm ví dụ tại Lottie Component