Skip to main content

my.createAudioContext

createAudioContext

my.createAudioContext là API dùng để tạo ra AudioContext - đối tượng quản lý việc phát audio trên Tini App. Cụ thể hơn, nó cung cấp các hàm giúp điều khiển audio component.

Phương thức của Audio Context

Phương thứcTham sốMô tả
playnoPhát audio.
pausenoTạm dừng phát nội dung audio
seekpositionNhảy tới một thời điểm cụ thể trong audio.
setSrcsrcGán đuờng dẫn cho audio.

Sample Code

<audio id="audio1" src="https://file-examples-com.github.io/uploads/2017/11/file_example_MP3_5MG.mp3" name="Sample Audio" author="Unknown" />
Page({
onReady() {
const audio = my.createAudioContext('audio1');
audio.pause();
}
});