Skip to main content

my.getFileInfo

getFileInfo

my.getFileInfo là API dùng để lấy thông tin một tập tin cục bộ. Tập tin có thể ở dạng tạm hoặc được lưu.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
filePathstringĐường dẫn tới tập tin
digestAlgorithmstringThuât toán digest để lấy file summary, hỗ trợ md5sha1, mặc định là md5
successFunctionCallback function khi lấy thông tin tập tin thành công
failFunctionCallback function khi lấy thông tin tập tin bất thành
completeFunctionCallback function khi việc lấy thông tin tập tin kết thúc bất kể công hay thất bại

Callback success function payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
sizenumberDung lượng của tập tin. Đơn vị tính: byte
digeststringSummary của tập tin

Sample Code

<view>
<block-header title="Usage" description="File system" />
<view class="block-content">
<image src="{{tempFilePath}}" />
<button class="button-full" onTap="onChooseImage">Choose Image</button>
</view>
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onSaveFile">Save Image</button>
<button class="button-full" onTap="onGetFileInfo">Get File Info</button>
<button class="button-full" onTap="onGetSavedFileInfo">Get Saved File Info</button>
<button class="button-full" onTap="onGetSavedFileList">Get Saved File List</button>
<button class="button-full" onTap="onRemoveSavedFile">Remove Save File</button>
</view>
</view>
Page({
data: {
tempFilePath: undefined,
savedFilePath: undefined
},
onChooseImage() {
my.chooseImage({
count: 1,
success: (res) => {
console.log(res);
this.setData({
tempFilePath: res.filePaths[0]
});
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
},
onGetFileInfo() {
my.getFileInfo({
filePath: this.data.tempFilePath,
success: (res) => {
console.log(res);
my.alert({
title: 'File Info',
content: JSON.stringify(res)
});
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});